COLONBIOME:  Estudi de les interaccions entre microbiomes i hostes per a la prevenció del càncer colorectal


El càncer colorectal (CCR) és el tercer càncer més comú a tot el món. Afecta dones i homes, amb un risc acumulat superior al 5% (1/20). Les estratègies de prevenció primària no han estat satisfactòries i el cribratge, encara que eficaç, es basa en la detecció de sang oculta en femta, una prova millorable.

El còlon conté el microbioma, un conjunt elevat de poblacions bacterianes, fúngiques i virals, amb un metabolisme propi que interacciona amb l’amfitrió i es considera un òrgan metabòlic exogen amb efectes globals. Aquest projecte estudia en detall les interaccions microbioma-hoste per identificar nous biomarcadors de diagnòstic, predicció de progressió, pronòstic i resposta a la quimioteràpia en el càncer colorectal. Per això s’analitza el microbioma bacterià, viral i fúngic en femta i biòpsies de mucosa colorectal de persones sanes (controls) i pacients amb adenomes o carcinomes colorectals (casos). Es fan servir tècniques d’ultra seqüenciació i anàlisi bioinformàtics i estadístics adequats al tipus de dades. Simultàniament s’analitzaran els perfils de metabòlits en sang (metaboloma) dels mateixos individus i es tindran en compte els hàbits de vida i la variabilitat genètica.

Aquest estudi ha estat subvencionat per l’Institut de Salut Carlos III mitjançant el projecte PI17 / 00092 (Cofinanciat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, una manera de fer Europa).

 

IP: Victor Moreno

Co-IP: Ville Pimenoff